10.01.2018:

Ny utgave av magasinet Spirit fra vår finske samarbeidspartner Corporate Spirit.
Les Spirit (PDF).

16.02.2017:

Et magasin fra vår finske samarbeidspartner Corporate Spirit.


PUBLISERTE ARTIKLER:

15.11.2016:

Har kunnskapsorganisasjoner lærevansker?

I vårt arbeid med utvikling av organisasjoner og ledergrupper ser vi en økende tendens til at manglende samarbeid på tvers, sviktende koordinering og samordning er til hinder for at organisasjonen klarer å utnytte sitt fulle potensial.

Negative konsekvenser av dette er suboptimalisering og manglende evne til å arbeide mot et overordnet, felles mål. Både medarbeidere og ledere erkjenner problemet. Likevel er det mange organisasjoner som ikke klarer å løse disse utfordringene. Paradoksalt nok ser det ut til at problemene vokser i takt med organisasjonens kunnskaps- og spesialiseringsnivå. Evnen til internt samarbeid gjenspeiles til syvende og sist i den eksterne leveransekvaliteten og bidrar derfor sterkt til kunde- eller brukeropplevelsen.

PRESSEMELDING
Impaktor inngår samarbeidsavtale med Corporate Spirit


Det norske konsulentselskapet Impaktor AS har signert en samarbeidsavtale med Corporate Spirit, Finlands ledende leverandør av medarbeiderundersøkelser og andre verktøy for organisasjonsanalyser. Samarbeidet innebærer at Impaktor vil selge og levere Corporate Spirits undersøkelser i det norske markedet.

"Begge parter ser store muligheter i det norske markedet. Impaktor og Corporate Spirit utfyller hverandre og vil med sin samlede kompetanse kunne bli et spennende alternativ for norske virksomheter som ønsker moderne analyseverktøy. Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss over at vi som samarbeidspartnere på kort tid har fått interessante muligheter hos Corporate Spirits eksisterende norske kunder", sier Jukka Pohjola, styreleder i Corporate Spirit.

"Avtalen med Corporate Spirit er et nytt og svært spennende steg for oss i Impaktor. Vi er allerede godt etablerte som et ledende konsulentselskap innen ledelse- og organisasjonsutvikling og med tilgang til Corporate Spirits portefølje av undersøkelser og analyseverktøy, kan vi betjene våre kunder enda bedre fremover", sier Eivind Garshol, daglig leder i Impaktor.

"Corporate Spirit har i sin portefølje blant annet en nyutviklet undersøkelse som kartlegger interne samarbeidsforhold mellom avdelinger og funksjoner. Dette er en type undersøkelse vi mener har et stort potensial. Mange virksomheter beskriver utfordringer knyttet til intern samhandling som en kritisk suksessfaktor i jakten på bedre resultater," avslutter Garshol.

For mer informasjon om avtalen, vennligst kontakt daglig leder Eivind Garshol.
08.09.2016:

Lederskap og medarbeiderskap - hvor bør skapet stå?

I vårt fremtidige arbeidsliv kommer færre mennesker til å produsere mer (varer eller tjenester) til den samme kvalitet som i dag. Dette gjelder i særlig grad offentlig sektor, som blant annet kommer til å bli berørt av vedvarende lave oljepriser, eldrebølgen og økte forventninger fra publikum, eller «kundene» som de velger å kalle seg.

Denne påstanden er neppe kontroversiell eller usannsynlig. Svært mange mennesker i offentlig sektor eller offentlig eide virksomheter har allerede merket omstillingen. Det er liten tvil om at et av flere virkemidler for å løse dette, er mobilisering av den enkeltes kompetanse og samarbeidsevne. Lederskap blir sentralt, men medarbeiderskap blir enda viktigere.

Last ned PDF for å lese hele artikkelenArtikkel i magasinet Lederne nr. 4-2015:


Kunnskapsbasert ledelse
La oss et øyeblikk slutte å snakke om hard eller myk ledelse. La oss snakke om bedre ledelse.

Ledelse handler enkelt sagt om å sette og realisere mål sammen med og gjennom sine
medarbeidere. Men hvilke ledelsesmessige virkemidler er de mest effektive?
Vi snakker ofte om mål og resultater som «harde» verdier som forutsetter bruk av harde virkemidler. Systemer for målstyring og karaktervurderinger av medarbeidere, gjerne omtalt som «hard HR», er noen slike virkemidler.

Link til artikkel på Lederne.no:

Last ned PDF av artikkelen:


Virker lederutvikling?

For en tid tilbake arbeidet vi med et lederutviklingsprogram for cirka 200 ledere i en offentlig eid virksomhet. De tillitsvalgte i organisasjonen hadde også vært involvert i utformingen av programmet.
En kveld i butikken møtte jeg tilfeldigvis deres hovedtillitsvalgte og han spurte meg engasjert om hvordan det gikk. «Jo takk», svarte jeg, «Det går bra. Toppledelsen er fornøyde og evalueringene fra deltakerne er svært gode». Han smilte, så på meg og spurte; «Ja, men virker det…?»
I et nylig avsluttet oppdrag med nærmere 100 deltakere har vi fått lov til å dybdeinterjvue ca 20% av deltakerne og noen av deres medarbeidere. Fokus for samtalene har nettopp vært; «virker det og i tilfelle hvordan og hvorfor»?


03.06.2015:

Hvorfor strever offentlige virksomheter med måloppnåelse - og hva skal til for å motvirke dette?
Så skjer det igjen;

Riksrevisjonen kritiserer en offentlig virksomhet for manglende evne til å implementere politiske vedtak og gjennomføre samfunnsoppdraget. Pressen henger seg på. Med fete typer rettes kritikken direkte mot den aktuelle toppleder og organisasjonen vedkommende representerer.

Vi som arbeider med organisasjonsutvikling i offentlig sektor vet hvor unyansert mye av denne kritikken er, uavhengig av om du heter Anders Anundsen, Kristin Halvorsen eller Joachim Lystad. Selvsagt har toppledere alltid det overordnede ansvaret for mangel på resultater... Les mer

18.04:2015:

Lederutvikling - gevinster og utfordringer
Mange organisasjoner bruker store ressurser på utvikling av sine ledere. Direkte effekter av tiltak som fokuserer på utvikling av ledere er imidlertid vanskelig å dokumentere.

Vi ønsker med denne artikkelen å dele noen erfaringer og gi noen innspill som gjør at du og din virksomhet kan hente bedre effekter ut av investeringer knyttet til lederutvikling. Les mer