Boklansering Endringsnøkkelen

Impaktor har nylig utgitt boken «Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor».

Moderne organisasjoner må kunne mestre stadig omstilling og endring, og det er endringskapasiteten som er låsemekanismen for dette. Etter vår mening og det som er kjernen i boken, er nøkkelen til låsen smart involvering og gode prosesser. Målgruppen for boken er ledere på alle nivåer i offentlig sektor, tillitsvalgte, vernetjenesten, HR-ansatte og andre som er involvert i å planlegge og gjennomføre større eller mindre endrings- og utviklingsprosesser.

Boken inneholder en rekke praktiske eksempler og 40 ulike prosessverktøy som vil være nyttig for å skape smart involvering og gode prosesser.

Om kort tid vil vi lansere en webinarrekke i tilknytning til boka – hvor vi vil gå gjennom verktøyene med deltakerne. Følg med!

Endringsnøkkelen – webinarer

Webinar illustrasjon

Sist oppdatert: 15. mars 2021

I forbindelse med lanseringen av boken «Endringsnøkkelen – en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor», så tilbyr vi en rekke med webinarer som følger modellen i boken. Hvert webinar vil ha en faglig/teoretisk innramming med påfølgende presentasjon og gjennomgang av utvalgte verktøy og metoder. Deltakerne blir invitert til å stille spørsmål og dele sine refleksjoner. Som i boken vil det primært være en praktisk tilnærming.

Tema

 • Endringsledelse i endring
 • Fra tradisjonelle modeller til modellen i Endringsnøkkelen
 • Endring og utvikling i offentlig sektor
 • Godt lederskap i endringstider
 • Medarbeiderskap som personalpolitisk tenkning.
 • Hvordan forstå og håndtere motstand mot endring?

Metode/verktøy

 1. Egenvurdering av kriterier for gode (nok) endringsprosesser
 2. Utvikling av kjennetegn for den gode endrings – og utviklingsleder
 3. Leders egenevaluering av lederstil
 4. Egenvurdering av aktivt medarbeiderskap
 5. Kartlegge mål, mening og vilje til handling ved bruk av spørsmål

Tema

 • Hvordan skape et felles bilde av situasjonen man står foran
 • Hva er driverkreftene for endring?
 • Hvordan få flest mulig til å forstå driverkreftene for endring og utvikling?
 • Betydningen av god endringskommunikasjon, gjennom lederlinjen

Metode/verktøy

 1. Lederens budskap om behov for endring og utvikling
 2. Kartlegging av endringssituasjonen
 3. «Må, skal eller vil»-kartlegging
 4. Vurdering av endringssituasjonens kompleksitet
 5. Kartlegging av drivkrefter for endring, og vurdering av kompleksitet

Tema

 • Virksomheter er unike, har ulike erfaring og modenhet med endring
 • Det å forstå egen virksomhet er en forutsetning for å kunne planlegge og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser

Metode/verktøy

 1. Kartlegging av endringsmodenhet
 2. Forventningsavklaring mellom ledernivåer
 3. Forventningsavklaring til ulike roller i virksomheten
 4. Risikofaktorer i endringsarbeidet
 5. Evaluering av samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte

Tema

 • Formulering av ambisjoner for endring og utvikling for hele virksomheten
 • Visjon og mål for konkrete endrings- og utviklingsprosjekter.
 • Kultur for endring og utvikling

Metode/verktøy

 1. Kartlegge muligheter og utfordringer i forbindelse med endring
 2. Fremtidsreisen
 3. Statsrådens julebordstale
 4. Kartlegge nåværende og fremtidig kultur ved bruk av TLUF
 5. Prosessverktøy for utvikling av målbilde
 6. Bruk av BLT-prosessverktøyet

Tema

 • Hvordan identifisere og prioritere blant effektfulle tiltak?
 • Når er det nødvendig å forstå rotårsaker og når er det viktigste med en løsningsfokusert tilnærming. Konkretisering av mål til planer og gjennomføring.
 • Stram og fleksibel gjennomføring med fokus på læring

Metode/verktøy

 1. 5 x Hvorfor: Hva er den egentlige årsaken til problemene
 2. Utarbeide gode tiltak – Tenkehatter
 3. Prioriteringsmatrisen – hvordan prioritere endringstiltak
 4. Utvikle handlingsplan
 5. Utarbeide struktur og plan for allmøte

Webinarene kan tas enkeltvis eller samlet. For større utbytte så anbefales at det er flere deltakere fra samme virksomhet.

I tillegg til de faglige foilene vil deltakerne på webinaret også få tilsendt de praktiske verktøyene som blir gjennomgått på webinarene.

Engasjement – Enkelhet – Effekt

Foredrag

Vi leverer inspirerende og faglig sterke foredrag innenfor våre temaområder.

Les mer

Lederutvikling

Med stadige endringer i økende hastighet kan ikke lenger leder- og ledelsesutvikling fikses med et enkelt kurs.

Les mer

Medarbeiderskap

Det er viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i rollen som medarbeider.

Les mer

Endringsprosesser

Det å styre og lede endringsprosesser kombinert med daglig drift er en utfordring i de fleste virksomheter.

Les mer

HR-rådgivning

Nøkkelen er systematisk arbeid med HR-strategier og prosesser som støtter under virksomhetens mål og strategier.

Les mer

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en prosess som starter med at man blir enige om mandat og målbilde for så å utvikle nødvendig tillit og trygghet for å håndtere uenighet og tøffe beslutningsprosesser.

Les mer

Digitale kurs og programmer

Impaktor har utviklet digitale kurs for en rekke kunder, og også designet et heldigitalt lederutviklingsprogram bestående av 27 leksjoner, komplett med verktøy og oppgaver

Les mer