Ledergrupper har det til felles at de er satt sammen av representanter fra ulike deler av en organisasjon eller virksomhet. I motsetning til prosjekt-/arbeidsgrupper kan ledergrupper oppleve et uklart målbilde og utydelig mandat. Lederne i ledergruppen konkurrerer ofte om ressurser, status eller definisjonsmakt, samtidig som de må utvikle felles, gjensidig avhengighet for at virksomheten skal nå sine mål. Ledergruppeutvikling er en prosess som starter med at man bli enige om mandat og målbilde for så å utvikle nødvendig tillit og trygghet for å håndtere uenighet og tøffe beslutningsprosesser.

Våre tjenester/det vi kan hjelpe til med:
• Analyse av gruppens samlede styrker og utfordringer
• Utvikling av målbilde og mandat for gruppen
• Preferansekartlegging, drøfting av personlig motivasjon og arbeidsstil og hvordan dette påvirker samarbeidet
• Utvikling av spilleregler som skal ivareta
• tydelige beslutningsprosesser i teamet
• hvordan teamet håndterer intern uenighet
• hvordan teamet håndterer risiko for at lederne i for stor grad representerer egne sektorer/fagområder og i for liten grad
ivaretar det som er virksomhetens behov
• Utvikling av kvalitet på møter og hvordan man «kvalifiserer» de riktige sakene inn i ledermøtet